ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 68

พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ผู้เข้าชม 257 ครั้ง

11 บทความ

การตรวจยึดเงินดิจิทัลตามแนวทางของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

Seizure of Virtual Currency as Directed by the United Nations Office on Drugs and Crime

จริมจิต พันธ์ทวี

อ่าน 88 ครั้ง

อำนาจตุลาการในการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารที่อยู่ในรูปของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

Judicial Review of Constitutionality on Junta Orders as Legislative Acts

กล้า สมุทวณิช

อ่าน 80 ครั้ง

ศาลยุติธรรมกับการบริการสาธารณะ

Court of Justice and Public Service

วิรุฬห์ แย้มละม้าย

อ่าน 92 ครั้ง

ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอน ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

Enforcement Problems of the Law regarding Removal of Qualified Judicial Commissioner

รพี แพ่งสภา

อ่าน 65 ครั้ง

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอาจมิได้ควรอยู่ที่นั่น : แนวทางพัฒนาการตีความหลักการสร้างสรรค์ด้วยตนเองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย

Rethinking Originality in Thai Copyright Law

สุพัฒนา สุธาพร

อ่าน 83 ครั้ง

ความสำคัญของถิ่นฐานของการอนุญาโตตุลาการในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

The Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration The Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration

สุวิทย์ สุวรรณ

อ่าน 335 ครั้ง

วิวัฒนาการกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Evolution of International Law on Fact-finding Methods for Children and Juveniles in the Criminal Justice System

เสฏฐา เธียรพิรากุล

อ่าน 116 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) : กฎหมายป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน - Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation (Anti-SLAPP Law)

Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation (Anti-SLAPP Law)

สรวิศ ลิมปรังษี, จริมจิต พันธ์ทวี

อ่าน 102 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

Interesting Supreme Court Decisions

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

อ่าน 87 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets

Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets

ปกรณ์ ยิ่งวรการ

อ่าน 56 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน คดี Carpenter v. United States (2018) (ตอนที่ ๒)

Famous Foreign Case: Accessing Cell-Site Location Information for Evidence Collection in Carpenter v. United States (2018) (Part II)

ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์

อ่าน 60 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656