ดุลพาห

สารบัญ

อำนาจตุลาการในการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารที่อยู่ในรูปของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

Judicial Review of Constitutionality on Junta Orders as Legislative Acts

อ่าน 147 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656