ดุลพาห

สารบัญ

วิวัฒนาการกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Evolution of International Law on Fact-finding Methods for Children and Juveniles in the Criminal Justice System

อ่าน 192 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656