ดุลพาห

สารบัญ

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอาจมิได้ควรอยู่ที่นั่น : แนวทางพัฒนาการตีความหลักการสร้างสรรค์ด้วยตนเองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย

Rethinking Originality in Thai Copyright Law

อ่าน 128 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656