ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 68

มกราคม-เมษายน 2564

ผู้เข้าชม 247 ครั้ง

10 บทความ

แนวคิดและความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย

The Becoming of Abortion Law in Thailand

วรมน รามางกูร

อ่าน 132 ครั้ง

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น : การทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

Protection of Rights and Liberties by Minimizing Unnecessary Confinement: Community Service or Public Service Work in Lieu of a Fine

รังสิมา ลัธธนันท์

อ่าน 85 ครั้ง

ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

Legal Issues Relating to Proceedings of the Thai Supreme Courtûs Criminal Division for Persons Holding Political Positions

ทรงเดช บุญธรรม

อ่าน 96 ครั้ง

กฎเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิการส่งและรับสัญญาณเข้ามาในประเทศ โดยดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights) ในประเทศออสเตรเลีย

Regulation of Landing Rights of Foreign Satellite in Australia

ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน

อ่าน 96 ครั้ง

สถานะทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประมวลรัษฎากร

Legal Status of Digital Assets from the Corporate Income Tax Perspective according to the Thai Revenue Code

สราวุธ ไกรลาศศิริ, พิชญะ นิ่มเจริญ

อ่าน 65 ครั้ง

การหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาของผู้เช่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด - ๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญาเช่าและส่งผลให้การใช้พื้นที่เช่ากลายเป็นอันไร้ประโยชน์

Discharging the Tenant from Contractual Liability in the Situation of the Pandemic of Covid - 19

นววิธ มานะกุล

อ่าน 144 ครั้ง

การสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการด้วยเหตุคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ

Decision Not to Prosecute based on Public Interest: A Comparative Study between Thai and English Law

ดร.สรรพัชญ รัชตะวรรณ

อ่าน 84 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) : ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป - General Data Protection Regulation (GDPR)

Legal English: General Data Protection Regulation (GDPR)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 57 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ My Own Words: Ruth Bader Ginsburg with Mary Hartnett and Wendy W. Williams

My Own Words: Ruth Bader Ginsburg with Mary Hartnett and Wendy W. Williams

ณัฐพัชร ทวีวรรณบูลย์

อ่าน 66 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน คดี Carpenter v. United States (2018) (ตอนที่ ๑)

Famous Foreign Case: Accessing Cell-Site Location Information for Evidence Collection in Carpenter v. United States (2018) (Part I)

ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์

อ่าน 99 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656