ดุลพาห

สารบัญ

ค่าปรับในคดีอาญาเป็นหนี้เป็นโทษ : ความกำกวมในสถานะของค่าปรับและความสับสนในการบังคับโทษ (ตอนที่ ๒)

Is a Penal Fine a Debt or a Punishment? : Status Ambivalence of the Fine and Confusion regarding Fine Enforcement (Part II)

อ่าน 213 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656