ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 70

พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

ผู้เข้าชม 296 ครั้ง

9 บทความ

ค่าปรับในคดีอาญาเป็นหนี้เป็นโทษ : ความกำกวมในสถานะของค่าปรับและความสับสนในการบังคับโทษ (ตอนที่ ๒)

Is a Penal Fine a Debt or a Punishment? : Status Ambivalence of the Fine and Confusion regarding Fine Enforcement (Part II)

ดร.ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 94 ครั้ง

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับทางแพ่งตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า

Problems on Antitrust Private Enforcement

ธนัสม์ จิตมหาวงศ์

อ่าน 69 ครั้ง

ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการจัดหาอวัยวะมนุษย์ เพื่อการปลูกถ่ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

The Problem of Criminal Liability for Organizing Human Organ of Illegal Organ Transplantation

มาโนช สุขสังข์

อ่าน 86 ครั้ง

การบริหารจัดการคดีพาณิชย์ในศาลยุติธรรม

Management of Commercial cases of the Court of Justice

รัศมีเพ็ญ บุญเนตร

อ่าน 74 ครั้ง

การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทย ผ่านมุมมองในเชิงนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Thailand’s Energy Transition: A Look into the Policies and Legal Framework

เจษฎา สวัสดิพงษ์, ธีรภัทร์ สมบัติสถาพรกุล, สุภาวดี สิริฤกษ์วิภาส, ธัชชัย เหลืองภัทรวงศ์

อ่าน 85 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสหภาพยุโรปและภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ (ตอนที่ ๒)

Legal English: European Union General Data Protection Regulation (GDPR) (Part II)

สรวิศ ลิมปรังษี, จริมจิต พันธ์ทวี

อ่าน 83 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ

Environmental Law in a Nutshell

ณัฐสุดา รัตตมณี

อ่าน 90 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

Interesting Supreme Court Decisions

ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

อ่าน 89 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : สถานะทางกฎหมายของแรงงานบนแพลตฟอร์ม กรณีคนขับ Uber คดี Uber BV v Aslam (ตอนที่ ๑)

Famous Foreign Case: Legal Status of Platform Workers: the Case of Uber Drivers in Uber BV v Aslam (part 1)

อิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์

อ่าน 64 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656