ดุลพาห

เล่มที่ 1 ปีที่ 70

มกราคม-เมษายน 2566

ผู้เข้าชม 616 ครั้ง

8 บทความ

ค่าปรับในคดีอาญาเป็นหนี้หรือเป็นโทษ : ความกำกวมในสถานะของค่าปรับและความสับสนในการบังคับโทษ (ตอนที่ ๑)

Is a Penal Fine a Debt or a Punishment? : Status Ambivalence of the Fine and Confusion regarding Fine Enforcement (Part I)

ดร.ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 170 ครั้ง

การตีความและการบังคับใช้แนวทางการกำหนดโทษของรัฐบาลกลางสหรัฐ(Federal Sentencing Guidelines) ในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีบทบาทของผู้กระทำความผิด

Construction and Application of Federal Sentencing Guidelines in Drug Cases: Role in the Offense

อัญชลี วานิจจะกูล

อ่าน 146 ครั้ง

ประเด็นน่าสนใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : การประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยความยินยอม ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย และภาระการพิสูจน์ในคดีความรับผิดทางแพ่ง

Interesting Issues of Personal Data Protection Act: Lawfulness of Processing by Consent, Territorial Scope and Burden of Proof in Civil Liability Claims

เมลินี โฆษิตวัฒนฤกษ์

อ่าน 134 ครั้ง

ความเป็นธรรมในทางกระบวนพิจารณาในการเลิกจ้าง

Procedural Fairness in Dismissal

กนต์ธร กาญจนาศรีโรจน์

อ่าน 105 ครั้ง

การระงับข้อพิพาทออนไลน์ : กรณีศึกษาแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง

Online Dispute Resolution: Case Study of Online Sale Transaction Case Division in the Civil Court

ศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล

อ่าน 164 ครั้ง

มิติที่หลากหลายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีศึกษาจากคดีบริษัท ไทย - ลาวลิกไนต์ จํากัด กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Multi-dimensions of International Arbitration: A reflection on the Case çThai-Lao Lignite (Thailand) Co. Ltd., et al, v. Government of Lao Peopleûs Democratic Republicé

สุวิทย์ สุวรรณ

อ่าน 142 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสหภาพยุโรปและภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ (ตอนที่ ๑)

Legal English: European Union General Data Protection Regulation (GDPR) (Part I)

สรวิศ ลิมปรังษี , จริมจิต พันธ์ทวี

อ่าน 125 ครั้ง

ฎีกาที่น่าสนใจ

Interesting Supreme Court Decisions

อัครพงศ์ ชิณประทีป

อ่าน 224 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656