ดุลพาห

สารบัญ

ประเด็นน่าสนใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : การประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยความยินยอม ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย และภาระการพิสูจน์ในคดีความรับผิดทางแพ่ง

Interesting Issues of Personal Data Protection Act: Lawfulness of Processing by Consent, Territorial Scope and Burden of Proof in Civil Liability Claims

อ่าน 226 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656