ดุลพาห

สารบัญ

ความเป็นธรรมในทางกระบวนพิจารณาในการเลิกจ้าง

Procedural Fairness in Dismissal

อ่าน 180 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656