ดุลพาห

สารบัญ

การระงับข้อพิพาทออนไลน์ : กรณีศึกษาแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง

Online Dispute Resolution: Case Study of Online Sale Transaction Case Division in the Civil Court

อ่าน 246 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656