ดุลพาห

สารบัญ

มิติที่หลากหลายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีศึกษาจากคดีบริษัท ไทย - ลาวลิกไนต์ จํากัด กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Multi-dimensions of International Arbitration: A reflection on the Case çThai-Lao Lignite (Thailand) Co. Ltd., et al, v. Government of Lao Peopleûs Democratic Republicé

อ่าน 222 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656