ดุลพาห

เล่มที่ 3 ปีที่ 63

กันยายน-ธันวาคม 2559

ผู้เข้าชม 232 ครั้ง

10 บทความ

หลักนิติธรรม การบริหารจัดการคดีและความโปร่งใสกับเหตุผลในคำพิพากษา

The Rule of Law Caseload Management Transparency and Judicial Reasoning

สู่บุญ วุฒิวงศ์, ธนสร สุทธิบดี

อ่าน 163 ครั้ง

แนวทางการพิจารณาคำร้องขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

Courts' Considerations of Petitions for Class certification

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 88 ครั้ง

มุมมองของประเทศจีนเกี่ยวกับคดีอนุญาโตตุลาการระหว่างฟิลิปปินส์และจีนในทะเลจีนใต้

Chinese Perspectives on the Philippines China Arbitration Case in the South China Sea

ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์

อ่าน 110 ครั้ง

กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบไกล่เกลี่ย ในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ : จากแนวคิดทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบไกล่เกลี่ย ในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ : จากแนวคิดทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

Strategy for the Efficient Management of Court Mediation: From Conceptual Theory to Effective Practices

ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์

อ่าน 168 ครั้ง

ข้อเสนอต่อแนวทางการตีความ "คดีผู้บริโภค

Proposal for the Interpretation of "Consumer Cases

ศุภชัย ประไพนพ

อ่าน 90 ครั้ง

อิทธิพลของปรัชญาอาชญาวิทยา : ประมวลกฎหมายอาญาของไทย

The Influence of Criminology Philosophy : Thai Criminal Code

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อุทิศ สุภาพ

อ่าน 67 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 63 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : คดี Jacqueline Sauvage ในประเทศฝรั่งเศส : เหยื่อการข่มขืนกระทําชําเราคู่สมรส ความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันเกินกว่าเหตุ

Jacqueline Sauvage Case in France : Victim of Marital Rape and Domestic Violence And disproportionate force in self-defense

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 100 ครั้ง

บทแนะนําหนังสือ "The Internationalisation of Criminal Evidence : Beyond the Common Law and Civil Law Traditions" เขียนโดย John D. Jackson และ Sarah J. Summers สํานักพิมพ์ Cambridge University Press, New York ปีที่พิมพ์ ๒๐๑๒, ความยาว ๔๐๕ หน้า ISBN 978 - 1 - 107 - 01865 - บทแนะนําหนังสือ "The Internationalisation of Criminal Evidence : Beyond the Common Law and Civil Law Traditions" เขียนโดย John D. Jackson และ Sarah J. Summers สํานักพิมพ์ Cambridge University Press, New York ปีที่พิมพ์ ๒๐๑๒, ความยาว ๔๐๕ หน้า ISBN 978 - 1 - 107 - 01865 - 5

ไกรพล อรัญรัตน์

อ่าน 66 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - การค้ามนุษย์ (3)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 56 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656